Nutzungsstatistik lug.fh-swf.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2023
Erstellt am 01-Okt-2023 06:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2023
Summe Anfragen 97914
Summe Dateien 93714
Summe Seiten 89406
Summe Besuche 8421
Total kB Files 10207744
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4986
Summe unterschiedlicher URLs 1088
Summe unterschiedlicher Verweise 582
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1007
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 135 6809
Anfragen pro Tag 3263 10373
Dateien pro Tag 3123 10268
Seiten pro Tag 2980 10063
Sites per Day 166 624
Besuche pro Tag 280 1396
kB Files per Day 340258 507714
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 95,71% 93714
Code 206 - Partial Content 0,04% 40
Code 301 - Moved Permanently 0,04% 43
Code 304 - Not Modified 0,65% 633
Code 400 - Bad Request 0,38% 369
Code 403 - Forbidden 0,00% 2
Code 404 - Not Found 2,83% 2774
Code 408 - Request Timeout 0,24% 235
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,02% 17
Code 500 - Internal Server Error 0,09% 87

Tages-Statistik im Monat September 2023

Tages-Statistik im Monat September 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 4272 4,36% 4151 4,43% 3978 4,45% 951 11,29% 556 11,15% 445241 4,36%
2 4579 4,68% 4287 4,57% 4214 4,71% 630 7,48% 575 11,53% 485781 4,76%
3 5097 5,21% 4898 5,23% 4830 5,40% 1396 16,58% 624 12,52% 469079 4,60%
4 3516 3,59% 3365 3,59% 3143 3,52% 840 9,98% 528 10,59% 332399 3,26%
5 4724 4,82% 4606 4,91% 4448 4,98% 368 4,37% 354 7,10% 507714 4,97%
6 3994 4,08% 3906 4,17% 3810 4,26% 183 2,17% 220 4,41% 499146 4,89%
7 3489 3,56% 3432 3,66% 3199 3,58% 128 1,52% 154 3,09% 418932 4,10%
8 3331 3,40% 3242 3,46% 3150 3,52% 124 1,47% 163 3,27% 406060 3,98%
9 1393 1,42% 1342 1,43% 1187 1,33% 113 1,34% 131 2,63% 141021 1,38%
10 1438 1,47% 1095 1,17% 1023 1,14% 102 1,21% 118 2,37% 118004 1,16%
11 2052 2,10% 1826 1,95% 1688 1,89% 620 7,36% 436 8,74% 143255 1,40%
12 2037 2,08% 1874 2,00% 1685 1,88% 355 4,22% 179 3,59% 177359 1,74%
13 2385 2,44% 2242 2,39% 2018 2,26% 313 3,72% 211 4,23% 232603 2,28%
14 1566 1,60% 1491 1,59% 1367 1,53% 122 1,45% 160 3,21% 176932 1,73%
15 1757 1,79% 1678 1,79% 1480 1,66% 99 1,18% 139 2,79% 182001 1,78%
16 1533 1,57% 1471 1,57% 1379 1,54% 88 1,05% 116 2,33% 170609 1,67%
17 2879 2,94% 2568 2,74% 2669 2,99% 115 1,37% 162 3,25% 301088 2,95%
18 3379 3,45% 3307 3,53% 3115 3,48% 108 1,28% 143 2,87% 386588 3,79%
19 10373 10,59% 10268 10,96% 10063 11,26% 532 6,32% 551 11,05% 489616 4,80%
20 3893 3,98% 3790 4,04% 3550 3,97% 118 1,40% 181 3,63% 469160 4,60%
21 3760 3,84% 3698 3,95% 3534 3,95% 119 1,41% 154 3,09% 473851 4,64%
22 3825 3,91% 3705 3,95% 3435 3,84% 126 1,50% 204 4,09% 454367 4,45%
23 1946 1,99% 1783 1,90% 1668 1,87% 113 1,34% 136 2,73% 232746 2,28%
24 2628 2,68% 2503 2,67% 2277 2,55% 145 1,72% 160 3,21% 300333 2,94%
25 3563 3,64% 3475 3,71% 3243 3,63% 115 1,37% 162 3,25% 441737 4,33%
26 3288 3,36% 3149 3,36% 3037 3,40% 140 1,66% 188 3,77% 414486 4,06%
27 1898 1,94% 1830 1,95% 1580 1,77% 111 1,32% 180 3,61% 226169 2,22%
28 2915 2,98% 2825 3,01% 2694 3,01% 112 1,33% 161 3,23% 369766 3,62%
29 3560 3,64% 3181 3,39% 3289 3,68% 107 1,27% 174 3,49% 398008 3,90%
30 2844 2,90% 2726 2,91% 2653 2,97% 152 1,81% 191 3,83% 343694 3,37%

Stunden-Statistik im Monat September 2023

Stunden-Statistik im Monat September 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 124 3748 3,83% 120 3612 3,85% 113 3412 3,82% 14440 433214 4,24%
1 128 3851 3,93% 123 3714 3,96% 116 3502 3,92% 14246 427391 4,19%
2 121 3638 3,72% 116 3504 3,74% 114 3428 3,83% 14291 428731 4,20%
3 114 3448 3,52% 112 3372 3,60% 108 3257 3,64% 13624 408733 4,00%
4 113 3397 3,47% 109 3272 3,49% 105 3166 3,54% 13537 406122 3,98%
5 115 3472 3,55% 111 3357 3,58% 105 3157 3,53% 13251 397532 3,89%
6 114 3443 3,52% 112 3377 3,60% 104 3137 3,51% 13136 394091 3,86%
7 119 3587 3,66% 115 3472 3,70% 104 3122 3,49% 13085 392544 3,85%
8 119 3588 3,66% 115 3468 3,70% 108 3242 3,63% 14002 420066 4,12%
9 127 3811 3,89% 123 3691 3,94% 115 3473 3,88% 14673 440201 4,31%
10 134 4026 4,11% 127 3835 4,09% 125 3754 4,20% 15572 467175 4,58%
11 147 4430 4,52% 132 3985 4,25% 136 4086 4,57% 15468 464033 4,55%
12 141 4236 4,33% 130 3925 4,19% 127 3830 4,28% 15027 450821 4,42%
13 133 4007 4,09% 126 3803 4,06% 121 3654 4,09% 15558 466745 4,57%
14 154 4621 4,72% 134 4040 4,31% 132 3988 4,46% 14648 439429 4,30%
15 153 4616 4,71% 146 4389 4,68% 127 3829 4,28% 14860 445812 4,37%
16 137 4136 4,22% 131 3952 4,22% 119 3579 4,00% 13919 417575 4,09%
17 124 3730 3,81% 119 3583 3,82% 110 3324 3,72% 13406 402165 3,94%
18 336 10103 10,32% 332 9980 10,65% 329 9870 11,04% 15038 451130 4,42%
19 119 3576 3,65% 114 3447 3,68% 107 3238 3,62% 13211 396321 3,88%
20 119 3582 3,66% 115 3474 3,71% 110 3329 3,72% 13629 408884 4,01%
21 124 3742 3,82% 118 3560 3,80% 112 3377 3,78% 13931 417943 4,09%
22 119 3599 3,68% 115 3478 3,71% 112 3366 3,76% 14017 420499 4,12%
23 117 3527 3,60% 114 3424 3,65% 109 3286 3,68% 13686 410584 4,02%

Top 30 von 1088 URLs
# Anfragen kB F URL
1 27210 27,79% 3552507 34,80% /usage/usage_202308.html
2 27092 27,67% 3308746 32,41% /usage/usage_202309.html
3 12989 13,27% 2177917 21,34% /usage/usage_202307.html
4 6720 6,86% 61469 0,60% /usage/
5 5586 5,71% 43241 0,42% /
6 4847 4,95% 627524 6,15% /usage/usage_202306.html
7 1412 1,44% 10128 0,10% /robots.txt
8 450 0,46% 46769 0,46% /vim/vim-bash/StyleGuideShell.en.pdf
9 207 0,21% 139532 1,37% /vim/vim-kurzanleitung/vim-kurzanleitung.pdf
10 128 0,13% 1065 0,01% /new/js/tabber.js
11 122 0,12% 4650 0,05% /new/js/jquery-1.6.2.min.js
12 120 0,12% 910 0,01% /new/js/jquery.poptrox-0.1.js
13 93 0,09% 551 0,01% /new/styles/default.css
14 92 0,09% 188 0,00% /new/styles/poptrox.css
15 90 0,09% 279 0,00% /new/styles/tabber.css
16 77 0,08% 7834 0,08% /vim/vim-bash/StyleGuideShell.de.pdf
17 73 0,07% 680 0,01% /vim/
18 72 0,07% 793 0,01% /vim/vim-perl/screenshots-en.html
19 68 0,07% 2725 0,03% /vim/vim-doc/csupport.html
20 64 0,07% 4945 0,05% /usage/usage_202304.html
21 61 0,06% 733 0,01% /vim/vim-c/screenshots-en.html
22 44 0,04% 359 0,00% /vim/vim-lua/
23 42 0,04% 172 0,00% /vim/vim-doc/vim-stylesheet.css
24 38 0,04% 1615 0,02% /vim/vim-c/c-hotkeys.pdf
25 38 0,04% 331 0,00% /vim/vim-doxygen/
26 37 0,04% 317 0,00% /shell/
27 37 0,04% 917 0,01% /vim/vim-doc/bashsupport.html
28 34 0,03% 189 0,00% /uif/
29 31 0,03% 371 0,00% /perl/GnuplotIF.html
30 30 0,03% 292 0,00% /vim/vim-bash/screenshots-en.html

Top 10 von 1088 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 27210 27,79% 3552507 34,80% /usage/usage_202308.html
2 27092 27,67% 3308746 32,41% /usage/usage_202309.html
3 12989 13,27% 2177917 21,34% /usage/usage_202307.html
4 4847 4,95% 627524 6,15% /usage/usage_202306.html
5 207 0,21% 139532 1,37% /vim/vim-kurzanleitung/vim-kurzanleitung.pdf
6 6720 6,86% 61469 0,60% /usage/
7 450 0,46% 46769 0,46% /vim/vim-bash/StyleGuideShell.en.pdf
8 5586 5,71% 43241 0,42% /
9 23 0,02% 18686 0,18% /lego/NQC-Guide.2.5.a4.German.ps
10 26 0,03% 17804 0,17% /vim/vim-praesentation.pdf

Top 10 von 354 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5586 5,71% 4987 65,07% /
2 6720 6,86% 430 5,61% /usage/
3 27210 27,79% 401 5,23% /usage/usage_202308.html
4 27092 27,67% 213 2,78% /usage/usage_202309.html
5 12989 13,27% 75 0,98% /usage/usage_202307.html
6 72 0,07% 53 0,69% /vim/vim-perl/screenshots-en.html
7 73 0,07% 51 0,67% /vim/
8 68 0,07% 51 0,67% /vim/vim-doc/csupport.html
9 61 0,06% 49 0,64% /vim/vim-c/screenshots-en.html
10 44 0,04% 34 0,44% /vim/vim-lua/

Top 10 von 349 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5586 5,71% 4935 64,81% /
2 6720 6,86% 439 5,77% /usage/
3 27210 27,79% 398 5,23% /usage/usage_202308.html
4 27092 27,67% 211 2,77% /usage/usage_202309.html
5 12989 13,27% 72 0,95% /usage/usage_202307.html
6 68 0,07% 53 0,70% /vim/vim-doc/csupport.html
7 73 0,07% 52 0,68% /vim/
8 72 0,07% 51 0,67% /vim/vim-perl/screenshots-en.html
9 61 0,06% 46 0,60% /vim/vim-c/screenshots-en.html
10 44 0,04% 33 0,43% /vim/vim-lua/

Top 30 von 4986 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 20036 20,46% 20036 21,38% 2447068 23,97% 15 0,18% 185.149.146.53
2 10946 11,18% 10946 11,68% 1429618 14,01% 126 1,50% 178.178.96.57
3 6210 6,34% 6210 6,63% 762435 7,47% 11 0,13% 5.42.65.70
4 5802 5,93% 5802 6,19% 757774 7,42% 2 0,02% 5.42.64.62
5 4837 4,94% 4837 5,16% 627284 6,15% 3 0,04% host-77-232-40-104.macloud.host
6 4140 4,23% 4140 4,42% 540707 5,30% 2 0,02% 5.42.65.94
7 2867 2,93% 2867 3,06% 374449 3,67% 8 0,10% 95.54.133.122
8 2573 2,63% 2573 2,75% 336049 3,29% 14 0,17% 95.189.79.14
9 1851 1,89% 1851 1,98% 310543 3,04% 1 0,01% 94.25.174.233
10 1361 1,39% 1361 1,45% 228366 2,24% 1 0,01% 94.25.168.82
11 1300 1,33% 1300 1,39% 218131 2,14% 3 0,04% 94.25.174.232
12 999 1,02% 999 1,07% 167605 1,64% 1 0,01% 94.25.174.58
13 930 0,95% 930 0,99% 156047 1,53% 9 0,11% 94.25.174.172
14 704 0,72% 704 0,75% 5730 0,06% 14 0,17% hn.kd.ny.adsl
15 678 0,69% 678 0,72% 113764 1,11% 1 0,01% 94.25.171.164
16 560 0,57% 560 0,60% 93964 0,92% 2 0,02% 94.25.170.209
17 517 0,53% 493 0,53% 2695 0,03% 1 0,01% bardolino.netestate.de
18 513 0,52% 513 0,55% 86078 0,84% 1 0,01% 94.25.175.185
19 475 0,49% 475 0,51% 55666 0,55% 2 0,02% 46.191.249.211.dynamic.o56.ru
20 451 0,46% 451 0,48% 75675 0,74% 1 0,01% 94.25.171.11
21 441 0,45% 441 0,47% 73997 0,72% 1 0,01% 94.25.173.87
22 438 0,45% 438 0,47% 73493 0,72% 1 0,01% 94.25.173.7
23 426 0,44% 426 0,45% 55638 0,55% 178 2,11% 188.162.142.75
24 316 0,32% 153 0,16% 3658 0,04% 1 0,01% 64.124.8.52.available.above.net
25 310 0,32% 309 0,33% 51855 0,51% 1 0,01% 94.25.169.9
26 291 0,30% 291 0,31% 48828 0,48% 2 0,02% 94.25.170.177
27 273 0,28% 273 0,29% 45807 0,45% 1 0,01% 94.25.169.45
28 252 0,26% 252 0,27% 42284 0,41% 7 0,08% 94.25.172.51
29 247 0,25% 247 0,26% 41445 0,41% 1 0,01% 94.25.172.144
30 244 0,25% 1 0,00% 1761 0,02% 1 0,01% 103.159.50.66

Top 10 von 4986 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 20036 20,46% 20036 21,38% 2447068 23,97% 15 0,18% 185.149.146.53
2 10946 11,18% 10946 11,68% 1429618 14,01% 126 1,50% 178.178.96.57
3 6210 6,34% 6210 6,63% 762435 7,47% 11 0,13% 5.42.65.70
4 5802 5,93% 5802 6,19% 757774 7,42% 2 0,02% 5.42.64.62
5 4837 4,94% 4837 5,16% 627284 6,15% 3 0,04% host-77-232-40-104.macloud.host
6 4140 4,23% 4140 4,42% 540707 5,30% 2 0,02% 5.42.65.94
7 2867 2,93% 2867 3,06% 374449 3,67% 8 0,10% 95.54.133.122
8 2573 2,63% 2573 2,75% 336049 3,29% 14 0,17% 95.189.79.14
9 1851 1,89% 1851 1,98% 310543 3,04% 1 0,01% 94.25.174.233
10 1361 1,39% 1361 1,45% 228366 2,24% 1 0,01% 94.25.168.82

Top 30 von 582 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10321 10,54% https://infoobzori.ru
2 6876 7,02% https://sibprom-nsk.ru/
3 6666 6,81% https://darknet-markets-onion.com
4 5569 5,69% https://sumkispb.ru/
5 5300 5,41% https://mupapat.ru/
6 4838 4,94% https://redmetsplav-w-mo.ru/
7 3040 3,10% https://flowers-avia.ru
8 2867 2,93% https://kupit-dzheneriki-v-moskve.ru/
9 2820 2,88% https://xn----7sbabaug7bxafzg.xn--p1ai/
10 2729 2,79% https://finansovaya-vitrina.ru/
11 2573 2,63% https://crypo-union.ru
12 1941 1,98% https://ipregpro.ru/
13 1535 1,57% https://xn--mga-sb-w4a.com
14 1349 1,38% https://xn--mg-8ma3631a.com
15 1285 1,31% https://xn--meg-sb-yc8b.com
16 1273 1,30% https://xn--mga-sb-ph8b.com
17 1270 1,30% https://xn--mgasb-6za.com
18 1256 1,28% https://xn--megsb-l11b.com
19 1232 1,26% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-perl/screenshots-en.html
20 1227 1,25% https://xn--meg-cla.com
21 1207 1,23% https://xn--meg-sb-yoc.com
22 1205 1,23% https://xn--mg-sb-6za9404c.com
23 1187 1,21% https://xn--megsb-vcc.com
24 1150 1,17% https://integration-help.ru
25 1144 1,17% https://xn--mgasb-n51b.com
26 1088 1,11% https://yandex-google-seo.ru/
27 1083 1,11% https://xn--meg-sb-dua.com
28 918 0,94% http://elitelogistic.ru
29 715 0,73% https://zaim-zaem.ru/
30 643 0,66% https://lug.fh-swf.de/

Top 15 von 1007 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6666 6,81% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.5845.110 Safari/537.36
2 5020 5,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
3 5001 5,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 4944 5,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 4797 4,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
6 2580 2,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
7 2578 2,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 2546 2,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
9 2532 2,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
10 2523 2,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
11 2516 2,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
12 2514 2,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 2510 2,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 2510 2,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 2507 2,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for September 2023

Top 30 von 52 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 83948 85,74% 82410 87,94% 9768141 95,69% Unresolved/Unknown
2 9180 9,38% 7975 8,51% 187948 1,84% Commercial (com)
3 1327 1,36% 641 0,68% 28637 0,28% Network (net)
4 1326 1,35% 1146 1,22% 88487 0,87% Germany
5 993 1,01% 974 1,04% 102233 1,00% Russian Federation
6 223 0,23% 4 0,00% 1741 0,02% Vietnam
7 148 0,15% 33 0,04% 1163 0,01% British Indian Ocean Territory
8 123 0,13% 76 0,08% 1229 0,01% China
9 101 0,10% 92 0,10% 6121 0,06% Spain
10 56 0,06% 49 0,05% 2617 0,03% Switzerland
11 49 0,05% 28 0,03% 296 0,00% Non-Profit (org)
12 41 0,04% 30 0,03% 465 0,00% Italy
13 39 0,04% 39 0,04% 4728 0,05% Bulgaria
14 39 0,04% 21 0,02% 538 0,01% Czech Republic
15 38 0,04% 33 0,04% 600 0,01% Argentina
16 37 0,04% 30 0,03% 1007 0,01% European Union
17 25 0,03% 24 0,03% 295 0,00% Israel
18 23 0,02% 22 0,02% 241 0,00% Greece
19 23 0,02% 13 0,01% 207 0,00% Palau
20 18 0,02% 9 0,01% 320 0,00% Netherlands
21 16 0,02% 12 0,01% 1698 0,02% Hungary
22 15 0,02% 5 0,01% 233 0,00% India
23 14 0,01% 6 0,01% 5336 0,05% Austria
24 12 0,01% 10 0,01% 239 0,00% Japan
25 11 0,01% 10 0,01% 84 0,00% Sweden
26 9 0,01% 7 0,01% 283 0,00% Brazil
27 8 0,01% 3 0,00% 273 0,00% Educational (edu)
28 7 0,01% 5 0,01% 431 0,00% Poland
29 6 0,01% 5 0,01% 32 0,00% Address Routing (arpa)
30 6 0,01% 2 0,00% 93 0,00% Australia


Generated by Webalizer Version 2.23