Nutzungsstatistik lug.fh-swf.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2023
Erstellt am 28-Jan-2023 06:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2023
Summe Anfragen 73721
Summe Dateien 70069
Summe Seiten 64466
Summe Besuche 2846
Total kB Files 1514157
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2164
Summe unterschiedlicher URLs 954
Summe unterschiedlicher Verweise 430
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 717
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 109 481
Anfragen pro Tag 2632 4727
Dateien pro Tag 2502 4629
Seiten pro Tag 2302 4440
Sites per Day 77 226
Besuche pro Tag 101 225
kB Files per Day 54077 135913
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 95,05% 70069
Code 206 - Partial Content 0,07% 49
Code 301 - Moved Permanently 0,02% 17
Code 304 - Not Modified 0,44% 326
Code 400 - Bad Request 0,21% 156
Code 403 - Forbidden 0,00% 3
Code 404 - Not Found 3,64% 2686
Code 408 - Request Timeout 0,44% 328
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,01% 4
Code 500 - Internal Server Error 0,11% 83

Tages-Statistik im Monat Januar 2023

Tages-Statistik im Monat Januar 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 2133 2,89% 2034 2,90% 1738 2,70% 108 3,79% 146 6,75% 38549 2,55%
2 1769 2,40% 1645 2,35% 1343 2,08% 97 3,41% 150 6,93% 38856 2,57%
3 1054 1,43% 948 1,35% 739 1,15% 123 4,32% 153 7,07% 34158 2,26%
4 2896 3,93% 2779 3,97% 2429 3,77% 225 7,91% 162 7,49% 58071 3,84%
5 2635 3,57% 2505 3,58% 2389 3,71% 141 4,95% 138 6,38% 50764 3,35%
6 2622 3,56% 2535 3,62% 2286 3,55% 68 2,39% 142 6,56% 52094 3,44%
7 3288 4,46% 3206 4,58% 2972 4,61% 105 3,69% 135 6,24% 54870 3,62%
8 2364 3,21% 2243 3,20% 2146 3,33% 81 2,85% 116 5,36% 44437 2,93%
9 3102 4,21% 2990 4,27% 2539 3,94% 71 2,49% 98 4,53% 54935 3,63%
10 2732 3,71% 2634 3,76% 2449 3,80% 105 3,69% 135 6,24% 55056 3,64%
11 2461 3,34% 2346 3,35% 2142 3,32% 98 3,44% 126 5,82% 52757 3,48%
12 2858 3,88% 2497 3,56% 2395 3,72% 106 3,72% 164 7,58% 51684 3,41%
13 2383 3,23% 2000 2,85% 1969 3,05% 130 4,57% 152 7,02% 45544 3,01%
14 2600 3,53% 2281 3,26% 2285 3,54% 119 4,18% 167 7,72% 47100 3,11%
15 3935 5,34% 3833 5,47% 3309 5,13% 72 2,53% 89 4,11% 74582 4,93%
16 4727 6,41% 4629 6,61% 4440 6,89% 90 3,16% 126 5,82% 69332 4,58%
17 1341 1,82% 1244 1,78% 1036 1,61% 91 3,20% 128 5,91% 31554 2,08%
18 2800 3,80% 2716 3,88% 2436 3,78% 84 2,95% 162 7,49% 50586 3,34%
19 3130 4,25% 2990 4,27% 2838 4,40% 77 2,71% 117 5,41% 58785 3,88%
20 3186 4,32% 3113 4,44% 2928 4,54% 78 2,74% 147 6,79% 58992 3,90%
21 2159 2,93% 2095 2,99% 1985 3,08% 88 3,09% 108 4,99% 43080 2,85%
22 2524 3,42% 2368 3,38% 2295 3,56% 79 2,78% 99 4,57% 47945 3,17%
23 2452 3,33% 2386 3,41% 2191 3,40% 84 2,95% 100 4,62% 52806 3,49%
24 2806 3,81% 2621 3,74% 2424 3,76% 103 3,62% 146 6,75% 54822 3,62%
25 3481 4,72% 3393 4,84% 3304 5,13% 82 2,88% 102 4,71% 135913 8,98%
26 2887 3,92% 2793 3,99% 2478 3,84% 197 6,92% 226 10,44% 87530 5,78%
27 2617 3,55% 2523 3,60% 2284 3,54% 168 5,90% 146 6,75% 52203 3,45%
28 779 1,06% 722 1,03% 697 1,08% 35 1,23% 49 2,26% 17151 1,13%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2023

Stunden-Statistik im Monat Januar 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 125 3515 4,77% 122 3442 4,91% 111 3123 4,84% 2399 67163 4,44%
1 127 3572 4,85% 124 3495 4,99% 113 3170 4,92% 2282 63888 4,22%
2 126 3536 4,80% 119 3355 4,79% 114 3194 4,95% 2288 64075 4,23%
3 117 3280 4,45% 112 3155 4,50% 102 2883 4,47% 2379 66608 4,40%
4 125 3506 4,76% 120 3384 4,83% 98 2768 4,29% 2569 71929 4,75%
5 111 3127 4,24% 109 3054 4,36% 101 2849 4,42% 1789 50101 3,31%
6 98 2769 3,76% 96 2696 3,85% 88 2468 3,83% 1644 46035 3,04%
7 94 2644 3,59% 89 2519 3,60% 83 2324 3,61% 1724 48268 3,19%
8 94 2644 3,59% 89 2514 3,59% 80 2251 3,49% 2587 72435 4,78%
9 100 2804 3,80% 96 2702 3,86% 87 2445 3,79% 2047 57323 3,79%
10 115 3239 4,39% 110 3082 4,40% 101 2834 4,40% 2345 65661 4,34%
11 116 3262 4,42% 107 3013 4,30% 103 2899 4,50% 2005 56134 3,71%
12 114 3196 4,34% 103 2904 4,14% 101 2830 4,39% 2147 60107 3,97%
13 102 2865 3,89% 98 2760 3,94% 90 2521 3,91% 2600 72796 4,81%
14 107 3013 4,09% 103 2903 4,14% 87 2463 3,82% 2318 64892 4,29%
15 102 2878 3,90% 96 2712 3,87% 86 2413 3,74% 2052 57456 3,79%
16 100 2800 3,80% 95 2669 3,81% 89 2499 3,88% 2431 68075 4,50%
17 103 2889 3,92% 98 2752 3,93% 89 2497 3,87% 2142 59976 3,96%
18 103 2892 3,92% 97 2725 3,89% 92 2589 4,02% 2145 60060 3,97%
19 107 2996 4,06% 97 2723 3,89% 95 2666 4,14% 2406 67373 4,45%
20 102 2881 3,91% 95 2685 3,83% 96 2702 4,19% 2123 59453 3,93%
21 103 2906 3,94% 96 2691 3,84% 93 2626 4,07% 2354 65922 4,35%
22 115 3231 4,38% 108 3043 4,34% 96 2694 4,18% 2729 76413 5,05%
23 117 3276 4,44% 110 3091 4,41% 98 2758 4,28% 2572 72013 4,76%

Top 30 von 954 URLs
# Anfragen kB F URL
1 53660 72,79% 889191 58,73% /usage/
2 4959 6,73% 22864 1,51% /
3 1413 1,92% 9558 0,63% /robots.txt
4 1018 1,38% 126447 8,35% /usage/usage_202301.html
5 289 0,39% 33471 2,21% /vim/vim-bash/StyleGuideShell.en.pdf
6 204 0,28% 152149 10,05% /vim/vim-kurzanleitung/vim-kurzanleitung.pdf
7 133 0,18% 1079 0,07% /new/js/tabber.js
8 131 0,18% 1043 0,07% /new/js/jquery.poptrox-0.1.js
9 126 0,17% 4832 0,32% /new/js/jquery-1.6.2.min.js
10 109 0,15% 1021 0,07% /vim/
11 98 0,13% 307 0,02% /new/styles/poptrox.css
12 96 0,13% 507 0,03% /new/styles/default.css
13 96 0,13% 348 0,02% /new/styles/tabber.css
14 77 0,10% 719 0,05% /vim/vim-perl/screenshots-en.html
15 72 0,10% 231 0,02% /vim/vim-doc/vim-stylesheet.css
16 66 0,09% 2121 0,14% /vim/vim-doc/csupport.html
17 61 0,08% 2464 0,16% /vim/vim-c/c-hotkeys.pdf
18 61 0,08% 644 0,04% /vim/vim-c/screenshots-en.html
19 60 0,08% 8082 0,53% /vim/vim-bash/StyleGuideShell.de.pdf
20 52 0,07% 200 0,01% /new/
21 50 0,07% 1085 0,07% /vim/vim-doc/bashsupport.html
22 48 0,07% 357 0,02% /shell/
23 44 0,06% 509 0,03% /perl/GnuplotIF.html
24 42 0,06% 122 0,01% /new/core/
25 41 0,06% 1819 0,12% /vim/vim-doc/perlsupport.html
26 41 0,06% 191 0,01% /vim/vim-perl/
27 41 0,06% 27071 1,79% /vim/vim-praesentation.pdf
28 39 0,05% 292 0,02% /perl/
29 38 0,05% 347 0,02% /vim/vim-bash/screenshots-en.html
30 36 0,05% 139 0,01% /new/media/

Top 10 von 954 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 53660 72,79% 889191 58,73% /usage/
2 204 0,28% 152149 10,05% /vim/vim-kurzanleitung/vim-kurzanleitung.pdf
3 1018 1,38% 126447 8,35% /usage/usage_202301.html
4 289 0,39% 33471 2,21% /vim/vim-bash/StyleGuideShell.en.pdf
5 41 0,06% 27071 1,79% /vim/vim-praesentation.pdf
6 4959 6,73% 22864 1,51% /
7 20 0,03% 18317 1,21% /lego/NQC-Guide.2.5.a4.German.ps
8 11 0,01% 16723 1,10% /vim/vim-kurzanleitung/vim-kurzanleitung.ps.gz
9 19 0,03% 14459 0,95% /new/projects/vim/vim-kurzanleitung/vim-kurzanleitung.pdf
10 1413 1,92% 9558 0,63% /robots.txt

Top 10 von 335 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4959 6,73% 911 37,02% /
2 109 0,15% 77 3,13% /vim/
3 53660 72,79% 67 2,72% /usage/
4 77 0,10% 54 2,19% /vim/vim-perl/screenshots-en.html
5 66 0,09% 51 2,07% /vim/vim-doc/csupport.html
6 61 0,08% 44 1,79% /vim/vim-c/screenshots-en.html
7 50 0,07% 33 1,34% /vim/vim-doc/bashsupport.html
8 44 0,06% 31 1,26% /perl/GnuplotIF.html
9 31 0,04% 27 1,10% /vim/vim-doxygen/
10 48 0,07% 26 1,06% /shell/

Top 10 von 341 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4959 6,73% 866 35,98% /
2 53660 72,79% 76 3,16% /usage/
3 109 0,15% 74 3,07% /vim/
4 77 0,10% 60 2,49% /vim/vim-perl/screenshots-en.html
5 66 0,09% 43 1,79% /vim/vim-doc/csupport.html
6 61 0,08% 40 1,66% /vim/vim-c/screenshots-en.html
7 50 0,07% 33 1,37% /vim/vim-doc/bashsupport.html
8 44 0,06% 30 1,25% /perl/GnuplotIF.html
9 32 0,04% 27 1,12% /vim/vim-lua/
10 41 0,06% 26 1,08% /vim/vim-doc/perlsupport.html

Top 30 von 2164 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 36320 49,27% 36320 51,83% 602260 39,78% 10 0,35% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
2 12342 16,74% 12342 17,61% 204665 13,52% 13 0,46% 5x18x164x182.static-business.spb.ertelecom.ru
3 4851 6,58% 4851 6,92% 80448 5,31% 6 0,21% host-89-22-237-236.hosted-by-vdsina
4 1953 2,65% 1921 2,74% 28399 1,88% 4 0,14% 38.126.157.40
5 1874 2,54% 1848 2,64% 28466 1,88% 2 0,07% 38.126.157.46
6 1256 1,70% 1032 1,47% 42729 2,82% 112 3,94% astra4157.startdedicated.de
7 1023 1,39% 1021 1,46% 6592 0,44% 1 0,04% 38.126.157.45
8 812 1,10% 812 1,16% 94264 6,23% 1 0,04% 178.158.10.113
9 599 0,81% 42 0,06% 3981 0,26% 3 0,11% win-2012-internet.gz-s-4vcpu-8gb-intel-lon1-01
10 332 0,45% 332 0,47% 3520 0,23% 3 0,11% 10322-18151.bacloud.info
11 293 0,40% 286 0,41% 2460 0,16% 12 0,42% hn.kd.ny.adsl
12 273 0,37% 273 0,39% 34624 2,29% 13 0,46% 83.217.11.8
13 222 0,30% 221 0,32% 2472 0,16% 73 2,57% 183.136.225.32
14 204 0,28% 204 0,29% 1964 0,13% 8 0,28% 23.100.232.233
15 195 0,26% 14 0,02% 1296 0,09% 1 0,04% win-2012-internet.gz-s-4vcpu-8gb-intel-sgp1-01
16 187 0,25% 131 0,19% 8987 0,59% 29 1,02% crawl-66-249-70-230.googlebot.com
17 172 0,23% 136 0,19% 7553 0,50% 44 1,55% crawl-66-249-70-236.googlebot.com
18 169 0,23% 121 0,17% 8619 0,57% 36 1,26% crawl-66-249-70-233.googlebot.com
19 155 0,21% 155 0,22% 1082 0,07% 17 0,60% www.seokicks.de
20 150 0,20% 142 0,20% 4430 0,29% 37 1,30% 216.244.66.194
21 146 0,20% 99 0,14% 1500 0,10% 8 0,28% ninja-crawler93.webmeup.com
22 121 0,16% 11 0,02% 617 0,04% 0 0,00% 79-139-207-137.dynamic.spd-mgts.ru
23 100 0,14% 98 0,14% 2594 0,17% 0 0,00% 64.124.8.51.available.above.net
24 85 0,12% 85 0,12% 666 0,04% 32 1,12% p5b0f4eb6.dip0.t-ipconnect.de
25 81 0,11% 63 0,09% 2198 0,15% 29 1,02% 77-88-5-225.spider.yandex.com
26 77 0,10% 77 0,11% 1835 0,12% 0 0,00% 64.124.8.49.available.above.net
27 77 0,10% 7 0,01% 393 0,03% 0 0,00% 79-139-205-119.dynamic.spd-mgts.ru
28 73 0,10% 73 0,10% 507 0,03% 3 0,11% 27.115.124.109
29 65 0,09% 2 0,00% 62 0,00% 1 0,04% ec2-176-34-73-49.eu-west-1.compute.amazonaws.com
30 55 0,07% 55 0,08% 466 0,03% 22 0,77% 45.9.110.186

Top 10 von 2164 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 36320 49,27% 36320 51,83% 602260 39,78% 10 0,35% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
2 12342 16,74% 12342 17,61% 204665 13,52% 13 0,46% 5x18x164x182.static-business.spb.ertelecom.ru
3 812 1,10% 812 1,16% 94264 6,23% 1 0,04% 178.158.10.113
4 4851 6,58% 4851 6,92% 80448 5,31% 6 0,21% host-89-22-237-236.hosted-by-vdsina
5 1256 1,70% 1032 1,47% 42729 2,82% 112 3,94% astra4157.startdedicated.de
6 273 0,37% 273 0,39% 34624 2,29% 13 0,46% 83.217.11.8
7 1874 2,54% 1848 2,64% 28466 1,88% 2 0,07% 38.126.157.46
8 1953 2,65% 1921 2,74% 28399 1,88% 4 0,14% 38.126.157.40
9 21 0,03% 21 0,03% 11038 0,73% 0 0,00% mail.bossoftware.com
10 187 0,25% 131 0,19% 8987 0,59% 29 1,02% crawl-66-249-70-230.googlebot.com

Top 30 von 430 Verweise
# Anfragen Verweise
1 30210 40,98% https://evakuator-kronshtadt.ru/
2 9818 13,32% https://evakuator-kurortniy.ru/
3 6110 8,29% https://spb.hipdir.com/p/evakuator-kronshtadt-kronshtadt/
4 3399 4,61% https://posbazar.ru
5 2534 3,44% http://org78.ru/company_53061/
6 960 1,30% https://ref-plant.ru
7 798 1,08% https://123movies123.ru/
8 735 1,00% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-perl/screenshots-en.html
9 658 0,89% https://lug.fh-swf.de/
10 492 0,67% https://spb.gtk-leasing.com
11 460 0,62% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-c/screenshots-en.html
12 235 0,32% https://lug.fh-swf.de/vim/
13 232 0,31% https://foottrooperperu.com/
14 193 0,26% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-bash/screenshots-en.html
15 179 0,24% https://www.google.com/
16 112 0,15% https://lug.fh-swf.de/new/styles/default.css
17 92 0,12% https://lug.fh-swf.de/index.php
18 77 0,10% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-bash/StyleGuideShell.en.pdf
19 66 0,09% https://193.174.70.79/
20 65 0,09% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-awk/
21 64 0,09% http://193.174.70.79:80/favicon.png
22 56 0,08% https://lug.fh-swf.de/usage/index.html
23 56 0,08% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-doc/csupport.html
24 51 0,07% http://193.174.70.79/
25 42 0,06% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-lua/
26 38 0,05% https://lug.fh-swf.de/favicon.png
27 37 0,05% http://baidu.com/
28 36 0,05% https://lug.fh-swf.de/eclipse/
29 36 0,05% https://lug.fh-swf.de/vim/vim-kurzanleitung/vim-kurzanleitung.pdf
30 35 0,05% https://lug.fh-swf.de/shell/

Top 15 von 717 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4850 6,58% Mozilla/5.0 (compatible; FemtosearchBot/1.0; http://femtosearch.com)
2 2907 3,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
3 2899 3,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 2864 3,88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
5 1464 1,99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
6 1464 1,99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
7 1460 1,98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
8 1457 1,98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
9 1457 1,98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
10 1449 1,97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
11 1448 1,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
12 1448 1,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 1441 1,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 1439 1,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
15 1437 1,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Usage by Country for Januar 2023

Top 30 von 58 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 49046 66,53% 48847 69,71% 813469 53,72% Russian Federation
2 15602 21,16% 13864 19,79% 376160 24,84% Unresolved/Unknown
3 4386 5,95% 3644 5,20% 123945 8,19% Commercial (com)
4 2414 3,27% 1976 2,82% 145618 9,62% Germany
5 1013 1,37% 844 1,20% 25868 1,71% Network (net)
6 333 0,45% 332 0,47% 3527 0,23% Generic TLD (info)
7 144 0,20% 74 0,11% 1169 0,08% China
8 62 0,08% 60 0,09% 1046 0,07% Italy
9 60 0,08% 17 0,02% 436 0,03% British Indian Ocean Territory
10 59 0,08% 38 0,05% 1387 0,09% Brazil
11 48 0,07% 19 0,03% 311 0,02% Hong Kong
12 47 0,06% 43 0,06% 3632 0,24% Austria
13 47 0,06% 35 0,05% 824 0,05% Mexico
14 44 0,06% 28 0,04% 601 0,04% Czech Republic
15 41 0,06% 19 0,03% 377 0,02% Non-Profit (org)
16 41 0,06% 39 0,06% 430 0,03% Finland
17 37 0,05% 32 0,05% 626 0,04% Address Routing (arpa)
18 32 0,04% 29 0,04% 365 0,02% Turkey
19 28 0,04% 21 0,03% 1287 0,08% European Union
20 19 0,03% 11 0,02% 4607 0,30% Switzerland
21 19 0,03% 9 0,01% 493 0,03% Poland
22 18 0,02% 15 0,02% 572 0,04% France
23 18 0,02% 12 0,02% 773 0,05% Japan
24 18 0,02% 11 0,02% 1491 0,10% Netherlands
25 17 0,02% 16 0,02% 118 0,01% Belgium
26 15 0,02% 13 0,02% 408 0,03% Denmark
27 12 0,02% 9 0,01% 216 0,01% Australia
28 10 0,01% 7 0,01% 506 0,03% Canada
29 10 0,01% 10 0,01% 106 0,01% Croatia
30 7 0,01% 4 0,01% 337 0,02% Belarus


Generated by Webalizer Version 2.23